DANH SÁCH BAN GIÁM HIỆU

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Nguyễn Thị Gái

Hiệu trưởng

2

Trần Thị Huệ

Phó HT

 

 

 

 

 

DANH SÁCH CÁC TỔ CHUYÊN MÔN

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

I. Tổ chuyên môn Mẩu giáo

1

Ngô Thị Ngọc Ảnh

GV- Tổ trưởng

2

Văn Thị Ly Na

GV-Tổ phó

3

Lý Thị Hường

GV-Thành viên

4

Ngô Thị Minh Thanh

GV- Thành viên

5

Phan Thị Thu

GV-Thành viên

II. Tổ chuyên môn nhà trẻ

1

Phan Thị Lệ Hằng

GV-Tổ trưởng

2

Lý Thị Thanh Mai

GV-Thành viên

3

Hoàng Thị Kim Chi

NVDD-Thành viên

4

Nguyễn Thị Trà Ny

NVDD-Thành viên

III. Tổ Hành chính - văn phòng

1

Ngô Thị Thanh Hà

NVKT-Tổ trưởng

2

Hồ Thị Thanh Lành

NVYT- Thành viên